Lietošanas noteikumi

Interneta portāls “Talsu Ziņas” veido ziņu materiālus un publicē viedokļus par sabiedrībai aktuālām tēmām. www.talsuzinas.lv apmeklētājiem komentāru sadaļās ir iespēja komentēt publicētos rakstus, viedokļus, kā arī iesūtīt lapas veidotājiem foto un video, kas saistīti ar norisēm Talsu novadā.

KOMENTĀRI

  • “Talsu Ziņas” neatbild par portāla rakstiem pievienotajiem komentāriem, un patur tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
  • “Talsu Ziņas” var pēc saviem ieskatiem dzēst komentārus, kuros pārkāptas ētikas un pieklājības normas, tiek izplatīta personas cieņu un godu aizskaroša informācija.
  • Komentāru sadaļā aizliegts izvietot reklāmas saites.

INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANA

  • Portālā publicēto autoru viedokļi var atšķirties no portāla veidotāju viedokļa. 
  • Iesūtot publicēšanai informāciju portālā, jūs nododat portālam visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas (t.sk. arī foto un video) iesūtītājam nav tiesību pieprasīt autora vai citu atlīdzību par iesūtītās informācijas izmantošanu www.talsuzinas.lv.
  • “Talsu Ziņas” portālā ievietotie materiāli ir aizsargāti saskaņā ar LR Autortiesību likumu. Pārpublicējot portālā www.talsuzinas.lv ievietoto informāciju, atsauce uz portālu ir obligāta (internetā jāpievieno aktīvs links).

TIEŠSAISTES WEB KAMERA

www.talsuzinas.lv ir pieejams attēls no tiešsaistes laikapstākļu webkameras.

  • WEB kameras izvietošana ir saskaņota Datu valsts inspekcijā.
  • WEB kamera neveic videonovērošanu un neveic personas datu apstrādi.