Talsu novada budžets 2018: kur tērēs 31, 4 miljonus eiro

Ar 12 balsīm “par”, trīs balsīm “pret” un diviem deputātiem “atturoties” Talsu novada domes deputāti 11. janvāra domes sēdē apstiprināja novada budžetu 31 368 155 eiro apmērā. 

No kā veidojas pašvaldības pamatbudžets?

Pašvaldības budžeta maciņā ieripo 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi (20% valsts budžetā), tiek prognozēts, ka 2018. gadā ieņēmumi no šī nodokļa Talsu novada pašvaldības budžetā veidos 15 048 405 eiro jeb 57%.

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 5 057 472 eiro jeb 19% no visiem ieņēmumiem.

1 180 680 eiro ieņēmumi tiek prognozēti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par zemi, 377 629 eiro ieņēmumi plānoti no iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm. Azartspēļu nodoklis plānots 56 915 eiro.

1 650 000 eiro ieņēmumi paredzēti no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, no maksām par izglītības pakalpojumiem, par telpu nomu, kustamā īpašuma iznomāšanu, nomu un īri, maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, biļešu realizāciju, dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem).

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido arī nodevas par speciālu atļauju, licenču izsniegšanu, administratīvie sodi, ko aprēķina pašvaldības policija un administratīvā komisija, kā arī ieņēmumi no citām pašvladībām (par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem).

Ieņēmumi no valsts budžeta dažādām mērķdotācijām pedagogiem un sociālajai sfērai 2018. gadā veidos 4 177 893 eiro.

Izdevumi:

Izglītība

Izglītības izdevumu īpatsvars budžetā kopā ar valsts mērķdotācijām ir 12 605 504 eiro un veido lielāko izdevumu daļu. Izglītības iestāžu izdevumi tika aprēķināti par pamatu ņemot izglītojamo skaitu.

Ikdienas vajadzības:

Paredzēts finansējums dažādām ikdienas vajadzībām (piemēram, biroja precēm, inventāram, dezinfekcijas līdzekļiem, mācību materiāliem un tml.), kā arī datortehnikas iegādei un informācijas tehnoloģiju nodrošināšanai izglītības iestāžu vajadzībām ieplānots finansējums 82 277 eiro.

Brīvpusdienas un transports

Valsts finansējums nodrošina, ka brīvpusdienas saņem 1. – 4. klases skolēni. Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas 5. klases skolēniem un nākamajā mācību gadā 6. klases skolēniem.

Brīvpusdienas būs nodrošinātas ar specializētā bērnudārza “Kastanītis” audzēkņiem no budžeta paredzot 211 273 eiro.

Savukārt skolēnu transporta izdevumu kompensācijām paredzēti izdevumi 35 000 eiro apmērā.

Bērnudārzi

11 novada bērnudārzus apmeklē 1435 bērni. Šo iestāžu uzturēšanai 2018. gadā plānoti 3 710 653 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pašvaldības finansētais budžets palielinājies par 32 987 eiro, bet izglītojamo skaits samazinājies par 216. Šo iestāžu uzturēšanas izdevumus un darbinieku darba algas finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Valsts mērķdotācija ir paredzēta tikai piecu un sešgadīgo skolnieku apmācībai.

Skolas

14 vispārizglītojošās skolās plānotais skolnieku skaits ir 2692 (2017.gadā – 2839). Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai paredzēti 6 444 779 eiro, tai skaitā no pašvaldības budžeta plānots izlietot 3 290 694 eiro.

Budžeta izdevumos paredzētas saimnieciskā personāla darba algas un sociālās iemaksas, pedagogu darba apmaksa no valsts mērķdotācijas līdzekļiem. No pašvaldības līdzekļiem visu gadu plānots finansēt sociālo pedagogu un medicīnas māsu atalgojumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Iestāžu tāmēs paredzēti izdevumi iestāžu un ēku uzturēšanai, komunālajiem maksājumiem un saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Atsevišķās iestādēs plānoti izdevumi maksājumiem par ēdināšanas pakalpojumiem, attiecīgi paredzot iemaksas no vecākiem.

Tradicionālajai skolēnu olimpiāžu laureātu godināšanai paredzēti 21 350 eiro.

Pašvaldība turpina piedalīties arī Talsu Kristīgas skolas finansēšanā. Par savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem paredzēti 423 500 eiro.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

Plānoti līdzekļi 1 991 572 eiro, tai skaitā pašvaldības finansējums 1 164 856 eiro.

Mākslas un mūzikas skolām, arī pedagoģisko darbinieku finansējumam, kopumā ir piešķirts pašvaldības finansējums 216 541 EUR (apmeklē 430 bērni); Talsu novada Bērnu un jauniešu centra kopējais finansējums 232 056 eiro, no kā pašvaldības finansējums 153 970 eiro (602 audzēkņi); Sporta skolas finansējums 347 734 eiro (956 bērni).

Papildus ieplānots finansējums Talsu mūzikas skolai e-klases abonēšanai 436 eiro; BJC jaunrades darbu krājumam 5273 eiro; Talsu novada sporta skolai ledus halles nomai 6000 eiro; Pašvaldības piešķirtās stipendijas 19 135 eiro; Nometņu finansēšanai 30 000 eiro; Skolu akreditācijām 19 031 EUR.

Pieaugušo izglītība

Pieaugošo izglītības centra budžets plānots 18 273 eiro.

Vides aizsardzības un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Šajā izdevumu kategorijā šogad plānots izlietot 4 753 830 eiro (ieskaitot saņemtos avansus un kredīta atlikumus projektu īstenošanai summa sasniedz 5 381 118 eiro).

Šajā izdevumu sadaļā paredzēti izdevumi ikdienas darbiem – piemēram, dzīvnieku aizsardzības pasākumiem, tai skaitā dzīvnieku patversmes uzturēšanai, ielu apgaismošanai un uzturēšanai, kapu uzturēšanai, koku apzāģēšanai, parku sakopšanai, zālāju pļaušanai, ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumsaimniecībai (kur nepieciešams), teritorijas apzaļumošanai, apkopšanai, atkritumu savākšanai, pļaušanai, labiekārtošanai un komunālo pakalpojumu nodrošināšanai teritorijās, kur tas ir nepieciešams.

Tostarp paredzēti līdzekļi: jaunu automašīnu līzinga maksājumiem 29 520 eiro; ēku un kustamās mantas apdrošināšanai 10 000 eiro; būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai 100 000 eiro; būvniecības projektu īstenošanai 541 083 eiro (tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums Galvenās bibliotēkas celtniecībai 345 834 eiro), bruģa atjaunošanai pie pieminekļa “Koklētājs” Talsos – 45 249 eiro; Leču dīķa tīrīšanai un labiekārtošanai 21 000 eiro; logu nomaiņai Lielajā ielā 25, Talsos – 28 500 eiro; bruģa atjaunošanai Lielajā ielā, Talsos (posmā no Zvaigžņu ielas līdz Talsu tautas namam) 23 800 eiro; publisko tualešu ierīkošanai Lielajā ielā 25, Talsos 72 600 eiro; publisko tualešu remontam Jaunajā ielā 22, Talsos (Autoosta) 30 000 eiro; dalībai “Rally Talsi” 36 000 eiro.

Komunālās nodaļas budžetā ieplānots finansējums pašvaldības administratīvās ēkas Kareivju ielā 7, Talsos kabinetu remontiem 10 000 eiro, visu Talsu novada pašvaldības īres dzīvokļu remontiem 4000 eiro, ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai 21 068 eiro, divpadsmit kondicionieru iegādei 4200 eiro.

Papildus budžetā ieplānots finansējums prioritāro vajadzību īstenošanai, Lauku atbalsta dienesta ieskaitītās avansa summas projektu īstenošanai grants ceļu pārbūvei, atpūtas vietas labiekārtošanai Īvē un mežaudžu retināšanai novada mežaudzēs un saņemtais Valsts kases kredīts grants ceļu pārbūves projekta īstenošanai.

Atpūta, kultūra, sports

Atpūtas, kultūras un sporta kopējie izdevumi ieplānoti 3 914 463 eiro apmērā.

Plānots, ka 2018. gadā Talsu novadā darbosies 7 tautas nami, 5 kultūras nami, 4 brīvā laika pavadīšanas centri, 3 saieta nami, Talsu novada muzejs. Kultūras iestāžu uzturēšanai plānoti izdevumi ir 1 676 985 eiro.

Dalības nodrošināšanai XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētkos, tai skaitā tērpu iegādei un atjaunošanai, ieplānots 242 958 eiro finansējums. Paredzēts finansējums arī dažādiem valsts simtgadei veltītiem pasākumiem novadā, kā arī jau tradicionālajiem svētkiem. Piemēram, Talsu pilsētas svētkiem paredzēti 46 960 eiro, Vīna svētku rīkošanai 12 320 eiro, Latvijas Republikas proklamēšanas simtās gadadienas pasākumam 16 000 eiro. Papildus šogad ieplānots finansējums Talsu tautas namam flīģeļa remontam 4066 eiro apmērā.

Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra (KSTC) struktūrvienības Talsu tautas nama kino daļas budžets ieplānots 73 168 eiro apmērā, kurā papildus paredzēts finansējums 19 772 eiro ēkas vestibila remontam.

Sporta pasākumiem šogad paredzēti 750 162 eiro. Kultūras, sporta un tūrisma centra (KSTC) sporta budžetā papildus ieplānoti līdzekļi “Talsu novada kauss šķēpmešanā” organizēšanai 5500 eiro apmērā, florbola klubam “Talsi” 4550 eiro, grīdu slīpēšanai un lakošanai Sporta hallē un Sporta namā – 19 900 eiro, jaunuzceltā sporta laukuma pie Talsu 2.vidusskolas apsaimniekošanai 18 602 eiro. KSTC budžetā ieplānoti arī izdevumi nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta attīstībai Talsu novadā” izpildei.

Talsu novadā darbojas 24 bibliotēkas, kuru darbības nodrošināšanai budžetā paredzēti līdzekļi 804 298 eiro. Grāmatu iegādes finansējums plānots 51 000 eiro. KSTC struktūrvienības Tūrisma informācijas centra budžets plānots 158 893 eiro apmērā, SIA ”Talsu TV” pakalpojumu iegādei ieplānoti 80 600 eiro.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības izdevumi paredzēti 3 554 326 eiro, tostarp sociālo pabalstu izmaksai paredzēti 703 460 eiro, sociālā dienesta uzturēšanai un sociālajiem pasākumiem plānoti 965 966 eiro.

Pensionāru dienas centram paredzēti 28 268 eiro, pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 41 843 eiro, pakalpojuma “Personām ar garīga rakstura traucējumiem” nodrošināšanai 41 512 eiro, diennakts uzturēšanās krīžu centrā, jauniešu mājā sociālā riska ģimenēm ar bērniem līdz 15 gadu vecumam un bērniem līdz skolas vecumam 4500 eiro, materiālais atbalsts “Aprūpei mājās” 34 000 eiro, Montesori programmas nodrošināšanai, mūzikas individuālo un grupu nodarbību nodrošināšanai, fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 58 982 eiro, sociālo dzīvokļu uzturēšanai 12 800 eiro, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 33 403 eiro, atbalsta personas mājas vizītes sociālā riska ģimenēm, pilngadīgām personām ar GRT, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 16 740 eiro, īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 36 770 eiro, materiālais atbalsts aprūpei mājās 32 000 eiro, Daudzfunkcionālā centra pakalpojumu nodrošināšanai 83 564 eiro.

Izdevumi bāriņtiesas uzturēšanai ieplānoti 153 093 eiro.

Strazdes bērnu nama uzturēšanai ieplānoti 218 553 eiro, pansionāta “Lauciene” finansējums šogad plānots 540 eiro par klientu (saskaņā ar līgumu).

Izdevumi par Talsu novada iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās palīdzības iestādēs – 5198 eiro.

Pārvaldes izdevumi

Pārvaldes izdevumiem paredzēti 2 511 123 eiro. šajos izdevumos plānots atalgojums un sociālās apdrošināšanas izmaksas domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, visu komisiju locekļiem, centrālās administrācijas darbiniekiem, pilsētu un pagastu pārvalžu darbiniekiem, pabalsti bijušajiem pilsētu un pagastu pašvaldību priekšsēdētājiem/vietniekiem (ievērtējot minimālās algas pieaugumu). Pārvaldes izdevumos darba algas plānotas 1 965 836 eiro jeb 78% no visiem pārvaldes izdevumiem. Izdevumi pašvaldības darbības nodrošināšanai plānoti sakaru pakalpojumu apmaksai, zvērināta revidenta pakalpojumiem, administratīvās darbības nodrošināšanai.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumiem pašvaldība plānojusi 808 435 eiro. Tostarp, sabiedrisko attiecību vajadzībām 2018. gadā plānoti 112 600 eiro – šeit ieplānoti izdevumi komandējumiem, pasākumu un reklāmas nodrošināšanai, mājas lapas uzturēšanai, mājas lapas izstrādei, reprezentācijas suvenīru iegādei, informatīvā stenda uzstādīšanai Talsu pilsētā. Novada reprezentācijas pasākumiem plānots finansējums 85 886 eiro apmērā. Šajā izdevumu pozīcijā paredzēts finansējums Talsu novada domes lēmuma “Par Talsu novada pašvaldības balvām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumiem Talsu novada attīstībā” izpildei, dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībā un Izpilddirektoru asociācijā, starptautisko sadarbības partneru uzņemšanai. Pašvaldības informatīvā izdevuma izdošanai un izplatīšanai ieplānoti 22 800 eiro.

Biedrību projektiem paredzēts finansējums 30 000 apmērā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai 24 000 eiro, vecpilsētas ēku restaurācijai 30 000 eiro, kanalizācijas sistēmu pieslēgšanas nodrošināšanai 20 000 eiro, energoefektivitātes pasākumu nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājās 10 000 eiro, konkursam “Dari Talsu novadam” 15 000.

Budžetā ieplānoti līdzekļi sadarbības projektam “Latvijas saule” 50 000 eiro apmērā. Programmā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, jeb rezerves fondā plānoti 120 000 eiro. Finansējums “Deviņu pakalnu” koncepcijas īstenošanai ieplānots 37 000 eiro.

Datortehnikas iegādei un informāciju sistēmu nodrošināšanai ieplānoti 84 080 eiro visām novada iestādēm un to struktūrvienībām, izņemot izglītības iestādes. Izdevumi kultūras projektu atbalstam plānoti 12 000 eiro apmērā.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai pašvaldības budžetā parezēti 352 181 eiro. Lielākā daļa summas – 313 554 eiro paredzēti Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai.

Vēl šajā izdevumu kategorijā ir plānoti izdevumi civilās aizsardzības komisijas, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” dienas centra uzturēšanai (pakalpojuma sniegšanai par alkohola vai atkarīgu vielu reibumā nonākušu personu uzturēšanos dienas patversmē), un ugunsdzēsēju komandu darbības nodrošināšana Laucienes, Valdgales un Virbu pagastu pārvaldēs.

Veselība

Veselības pasākumu izdevumiem plānots izlietot 45 056 eiro. Šajā sadaļā plānota dotācija SIA ”Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālei 35 000 eiro apmērā un atalgojuma nodrošināšanai Ķūļciema feldšeru punktā.

Kredīti un līzingi

Pašvaldības budžeta parāda darījumos, kredītu un līzinga procentu samaksām 2018. gadā paredzēti 120 000 eiro.

*Raksta tapšanā izmantota Domes komitejās un sēdē prezentētā informācija, detalizēta budžeta informācija pieejama talsi.lv.

 

34 komentāri rakstam “Talsu novada budžets 2018: kur tērēs 31, 4 miljonus eiro

 1. Pingback: Deputātu viedokļi par 2018. gada pašvaldības budžetu - Talsu Ziņas

 2. –administratīvās ēkas Kareivju ielā 7, Talsos kabinetu remontiem 10 000 eiro, visu Talsu novada pašvaldības īres dzīvokļu remontiem 4000 eiro–

  nenosmieties. sev remonts pēc pilnas programmas, tautai tas kas paliks pāri (varbūt no vecajiem materiāliem)?

 3. Pingback: sirius latest movs501 abdu23na6558 abdu23na58

 4. Pingback: topfuck123gals.mobi

 5. Pingback: anigflatre1973.wikidot.com

 6. Pingback: adultshadowengine.mobi

 7. Pingback: schatshadowengine.mobi

 8. Pingback: xxxbestrank.mobi visit web page iNAk

 9. Pingback: schattopengine.mobi based on these data

 10. Pingback: schatshadowrank.mobi i'll provide a link

 11. Pingback: schatfreese.mobi provided link

 12. Pingback: pronbestrank.mobi click at this page jxaTw

 13. Pingback: pronshadowengine.mobi address qHl

 14. Pingback: pronvipse.mobi follow this address

 15. Pingback: follow this address

 16. Pingback: topdatingse.mobi

 17. Pingback: fastfuckse.mobi please click for source

 18. Pingback: fastsexsearch.mobi

 19. Pingback: fastsexportal.mobi more on the page

 20. Pingback: fastfucksite.mobi

 21. Pingback: topfucksearch.mobi

 22. Pingback: tophookupportal.mobi more detailed on this page 0Mft

 23. Pingback: fastfuckportal.mobi

 24. Pingback: speedsexsite.mobi

 25. Pingback: read

 26. Pingback: 2019

 27. Pingback: cleantalkorg2.ru

 28. Pingback: #macron #Lassalle

 29. Pingback: a2019-2020

 30. Pingback: facebook

 31. Pingback: facebook1

 32. Pingback: javsearch.mobi

 33. Pingback: upmusic.icu

 34. Pingback: slcshop.top

Pievienot komentāru